new_rem

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan REM Law and Development, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij REM advocaten werkzaam is of was en ieder die door REM Law and Development wordt ingeschakeld. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2
Iedere aansprakelijkheid van REM Law and Development is beperkt tot hoogstens het bedrag van de betaalde factuur van de desbetreffende cliënt voor de desbetreffende zaak.

Artikel 3
REM Law and Development is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van cliënt gebruik te maken van de diensten van derden, bij de selectie daarvan wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.

Artikel 4
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van REM Law and Development, zal cliënt na een daartoe strekkend verzoek REM Law and Development vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten.

Artikel 5
Eventuele vorderingsrechten tot betaling van schadevergoeding of andere rechten of bevoegdheden jegens REM Law and Development in verband met verleende diensten, uit welken hoofde ook, vervallen door verloop van een jaar ná de dag waarop de opdrachtgever (redelijkerwijs) bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van REM Law and Development voor die schade.

Artikel 6
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd op basis van het door REM Law and Development gehanteerde uurtarief. REM Law and Development hanteert tevens een fixed fee als honorarium. Ingeval van extra werk komt bovenop de fixed fee een honorarium op basis van het uurtarief van NAf 450,- afhankelijk van de extra tijd besteed. REM Law and Development stuurt tenzij anders overeengekomen tussendeclaraties. REM Law and Development is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welke na betaling verrekend wordt met de laatste declaratie.

Artikel 7
Bovenop het honorarium wordt de verschuldigde omzetbelasting berekend. REM Law and Development is gerechtigd de aan cliënt in rekening te brengen honoraria te vermeerderen met zes procent kantoorkosten ter dekking van gemaakte telefoon-, fax-, computer-, kopieer- en overige kantoorkosten, welke verhoogd wordt met de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 8
Betalingen aan REM Law and Development dienen tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen DERTIG kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. REM Law and Development is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van 1,5% vertragingsrente per maand. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het te innen bedrag.

Artikel 9
REM Law and Development zorgt er voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op een aparte rekening. Over deze gelden zal geen rentevergoeding worden uitgekeerd. REM Law and Development behoudt zich het recht voor ontvangen gelden te verrekenen met uitstaande declaraties.

Artikel 10
De rechtsverhouding tussen REM Law and Development en cliënt is bij uitsluiting van ieder ander recht onderworpen aan Curaçao’s recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Curaçao.